N P2O5 K2O MgO Fe
Zn Mn Cu B

ΕΥΑΑ & Ιλύς

ΕΥΑΑ
Ιλύς
ΕΥΑΑ & Ιλύς

Ποσότητες επεξεργασμένων αποβλήτων

Δεδομένα εδάφους

Ελαφρύ (S, SL, LS, Si)
Μέσο (SiL, L, SCL, SiC, CL)
Βαρύ (C, SiC, CL)

Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Μακρο-μικροθρεπτικά και βαρέα μέταλλα

Δεδομένα ΕΥΑΑ

Δεδομένα ιλύος

Παραδείγματα